Volg ons op Social Media:

YOUNG SHOWJUMPERS (MAY 2024)

Bekijk heel de veiling collectie

VEILINGVOORWAARDEN PAARDENVEILINGONLINE B.V.

Deze Veilingvoorwaarden zijn onderverdeeld in:

I           VOORWAARDEN ALGEMEEN

II          VOORWAARDEN KOPER

III         VOORWAARDEN VERKOPER

 

Definities

In deze Veilingvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Aanmeldformulier

De inschrijving van Verkoper bij Paardenveilingonline B.V. om namens Verkoper ter Veiling een Paard aan te bieden;

Afleverbewijs

De schriftelijke bevestiging van Koper en Verkoper dat het geveilde en verkochte Paard door Verkoper aan Koper is geleverd c.q door Koper van Verkoper is afgenomen;

Afslagbedrag

Het op een Veiling door een bieder/Koper voor een Paard geboden en door Verkoper aanvaarde bedrag, op grond waarvan het Paard aan de Koper is gegund;

Deelnemer

Een (rechts)persoon die of samenwerkingsverband dat deelneemt aan de Veiling als Verkoper, bieder en/of als Koper;

Gunning

De bevestiging van Paardenveilingonline B.V. namens Verkoper dat het bod van Koper als hoogste bod is aanvaard en dat het Paard waarop de Koper heeft geboden aan de Koper is gegund en verkocht. Deze bevestiging wordt door Paardenveilingonline B.V. schriftelijk vastgelegd in de Koopovereenkomst;

Koopovereenkomst

De schriftelijke vastlegging van de overeenkomst die door de Gunning tot stand is gekomen en waarbij de Koper het door Paardenveilingonline B.V. geveilde Paard koopt van Verkoper;

Koopsom

Het Afslagbedrag met de Veilingkosten, totaal verhoogd met de op dat moment toepasselijke BTW;

Koper

De natuurlijke of rechtspersoon die als bieder het geveilde Paard gegund heeft gekregen;

Paard of Paarden

De paarden, veulens en/of embryo’s die door Paardenveilingonline B.V. worden aangeboden op haar Veilingen;

Veiling

De door Paardenveilingonline B.V. georganiseerde en gefaciliteerde veilingen waarbij Paardenveilingonline B.V. als bemiddelaar in opdracht van Verkopers, Paarden in het openbaar aanbiedt en verkoopt aan de hoogste bieder;

Veilingkosten

Een vast bedrag of percentage waarmee het Afslagbedrag wordt verhoogd;

Verkoper

De natuurlijke of rechtspersoon die Paardenveilingonline B.V. opdracht heeft gegeven een of meer van zijn/haar Paarden in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening te verkopen middels een Veiling.

 

I        VOORWAARDEN ALGEMEEN

1.         Algemeen

1.1       Paardenveilingonline B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77933834, hierna te noemen Paardenveilingonline.

1.2       Paardenveilingonline organiseert en faciliteert Veilingen, zonder partij te zijn of te worden bij het tot stand komen van Koopovereenkomsten tussen Verkopers en Kopers. Veilingen kunnen zowel fysiek op locatie als online via de veilingwebsite van Paardenveilingonline plaats vinden.

1.3       Deze Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Paardenveilingonline en iedere Deelnemer aan een Veiling, alsook op alle tijdens de Veiling gesloten Koopovereenkomsten en overeenkomsten die daaruit voortvloeien. Toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden is uitgesloten.

1.4       Alle bedingen in deze Veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens Paardenveilingonline werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van deze Veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf Paardenveilingonline.

1.5       Deze Veilingvoorwaarden liggen ter inzage bij het kantoor van Paardenveilingonline, zijn in te zien op de website en worden steeds vóór aanvang van een Veiling onder de aandacht gebracht van de Deelnemers aan de Veiling.

2.         Veiling

2.1       Een Veiling vindt plaats op een door Paardenveilingonline bepaalde datum en tijdstip. Paardenveilingonline bepaalt de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling. Zij heeft de bevoegdheid een of meer Paarden niet te veilen, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren, de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten dan wel anderszins noodzakelijke maatregelen te nemen, een en ander naar haar bevindingen.

2.2       Paardenveilingonline tracht de inhoud van haar (digitale) catalogi zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en met de aldus gepresenteerde informatie een indruk te geven van de aard en kwaliteit van de (het) ter Veiling aangeboden Paard, echter zonder volledig te willen zijn. Aan de inhoud van die catalogi kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

2.3       Indien een veterinaire keuring van het ter Veiling aangeboden Paard onderdeel is van de selectieprocedure, dan staan de veterinaire keuringsverslagen ter beschikking aan de Deelnemers aan die Veiling. De keuringsverslagen zijn bindend voor alle partijen.

2.4       Deelnemers die wensen te bieden c.q. kopen tijdens een Veiling, dienen zich als zodanig op de door Paardenveilingonline aangegeven wijze te registreren. Paardenveilingonline heeft het recht eenieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of (verdere) deelname aan en/of inschrijving voor de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden hieraan te stellen. Deelnemers die een Paard wensen te doen veilen en verkopen, dienen zich als Verkoper in te schrijven middels het Aanmeldformulier.

2.5       Door registratie stemmen Deelnemers onvoorwaardelijk in met de voorwaarden en procedures van Paardenveilingonline en vermelding van hun gegevens in de catalogi van Paardenveilingonline. Paardenveilingonline gebruikt persoonsgegevens conform hetgeen haar privacy policy op haar website daarover vermeldt.

2.6       Een online Veiling sluit op een vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de online Veiling staat aangegeven op de veilingwebsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod.

2.7       Een fysieke Veiling wordt geleid door een door Paardenveilingonline aangestelde veilingmeester onder toezicht van een door Paardenveilingonline aangestelde notaris.

2.8       Ter Veiling aangeboden Paarden worden in euro’s “bij opbod” verkocht met een ter Veiling bekend minimum openingsbod, tenzij door Paardenveilingonline anders aangegeven. Bij iedere Veiling is slechts sprake van een uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een bod.

3.         Verkoop / gunning

3.1       Een bieder/Koper zal aan zijn/haar bod zijn gehouden totdat een eventueel hoger bod volgt. Indien er geen hoger bod volgt, wordt het Paard door Paardenveilingonline aan de bieder/Koper gegund voor het bedrag van dit hoogste bod.

3.2       Door de Gunning komt tussen Koper en Verkoper een Koopovereenkomst tot stand. Paardenveilingonline legt de Gunning schriftelijk vast in de Koopovereenkomst en doet deze namens Verkoper toekomen aan de Koper die deze ingevuld en ondertekend binnen 7 kalenderdagen na Gunning aan Paardenveilingonline retourneert. Tevens ontvangt de Koper een factuur, waarop de Koopsom is vermeld.

3.3       Alle aangeboden Paarden worden geveild en verkocht in de staat en conditie waarin zij zich bij Gunning bevinden. Paardenveilingonline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de staat, de conditie of de waarde van geveilde Paarden.

3.4       Tijdens een Veiling kan ook een embryo worden geveild samen met een draagmoeder. De prijs van het embryo wordt in die gevallen verhoogd met de prijs voor de draagmoeder. Overleg tussen Verkoper/eigenaar van de draagmoeder en Koper moet in die gevallen uitsluitsel geven over de vraag of de draagmoeder zal worden verkocht of verhuurd of dat er een andere oplossing wordt gekozen voor het gebruik c.q. het eigendom van de draagmoeder. Het totaal aan Kopers kosten zal derhalve bestaan uit het Afslagbedrag voor het embryo vermeerderd met de vergoeding voor de draagmoeder en de Veilingkosten vermeerderd met BTW en zal moeten worden voldaan als omschreven in deze Veilingvoorwaarden.

4.         Koopsom en BTW

4.1       Koop/verkoop van een Paard is belast met BTW. Per Paard wordt voorafgaand aan de Veiling kenbaar gemaakt of sprake is van een margeregeling en/of onder welk BTW tarief het betreffende Paard wordt geveild. BTW tarieven kunnen worden gewijzigd. De BTW wordt berekend over het Afslagbedrag plus de Veilingkosten en maakt alsdan deel uit van de Koopsom.

4.2       Indien een geveild en verkocht Paard op verzoek van Koper buiten Nederland naar een ander EU land wordt geleverd en overgedragen en Koper op die grond heeft verzocht bij facturatie het BTW nultarief toe te passen, dan is Koper aansprakelijk indien blijkt dat toepassing van het BTW nul tarief niet terecht was. In dat geval is Koper gehouden alsnog het bedrag te voldoen dat verschuldigd zou zijn (geweest) indien het Paard in Nederland was geleverd en overgedragen.

4.3       Paardenveilingonline is gerechtigd van Koper op voorhand betaling van het In Nederland geldende BTW tarief te vorderen. Koper is gehouden tot prompte betaling daarvan, ook als Koper meent dat het BTW nultarief van toepassing is. Eerst nadat het verkochte Paard buiten Nederland naar een ander EU land is geleverd en Koper heeft aangetoond dat aan de voorwaarden voor toepassing van het BTW nul tarief is voldaan, zal Paardenveilingonline het aldus onverschuldigd betaalde bedrag aan Koper terug betalen.

4.4       Koper vrijwaart Paardenveilingonline voor alle aanspraken ter zake alsook voor daaruit voortvloeiende schade en kosten.

5.         Levering / afname

5.1       Levering c.q. afname vindt eerst plaats nadat het volledige door Koper verschuldigde bedrag, door Paardenveilingonline is ontvangen. Het risico van het Paard gaat bij Gunning over op Koper, tenzij sprake is van veulen jonger dan 5 maanden zoals hierna bepaald. Verkoper is niet bevoegd het Paard aan Koper te leveren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paardenveilingonline. Zolang Paardenveilingonline geen algehele betaling heeft ontvangen, krachtens welke overeenkomst dan ook, blijft de Verkoper eigenaar van het geveilde Paard en behoudt Paardenveilingonline een retentierecht op het Paard.

5.2       Verkoper is gehouden het gekochte Paard uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat Paardenveilingonline algehele betaling heeft ontvangen, aan Koper te leveren en Koper is gehouden het Paard binnen die termijn van Verkoper af te nemen. Uitgezonderd zijn veulens jonger dan 5 maanden. In die gevallen is Verkoper gehouden het veulen bij de merrie te laten, zonder dat Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd. De (af)levering van het gekochte Paard wordt schriftelijk bevestigd middels het Afleverbewijs dat door Koper en Verkoper wordt ondertekend en direct naar Paardenveilingonline wordt gezonden.

5.3       Indien Koper om welke reden dan ook het Paard niet afneemt, is Koper jegens Verkoper in verzuim en tevens gehouden de schade van Verkoper te vergoeden onverminderd diens andere rechten. In dat geval is Koper gehouden alle daaraan verbonden kosten, waaronder de stallings- en verzorgingskosten van het Paard, te voldoen. Uitgezonderd is de verkoop aan een consument-Koper die gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zoals hierna bepaald.

5.4       De feitelijke levering van een veulen dat op de Veiling is ge/verkocht geschiedt op een door Koper aan te wijzen adres in Nederland. Tot het moment van feitelijke levering blijft een veulen dat jonger is dan 5 maanden, voor rekening en risico van Verkoper, doch dient uiterlijk 7 kalenderdagen nadat het veulen 5 maanden oud is geworden door Verkoper te worden geleverd en door Koper te zijn ontvangen.

5.5       De overdracht van het Paard wordt in onderling overleg tussen Koper en Verkoper geregeld. Verkoper draagt er zorg voor dat bij afname/levering van het Paard het toepasselijke paspoort en overige documenten eveneens aan Koper wordt afgegeven.

5.6       Koper dient bij de afname/levering van het Paard voorzichtigheid te betrachten, de door of namens Verkoper verstrekte informatie ter harte te nemen en aanwijzingen nauwkeurig en onvoorwaardelijk op te volgen. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname/ levering van het gekochte Paard veroorzaakte schade en zal Paardenveilingonline en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

5.7       Verkoper en Koper zijn gehouden, binnen 7 kalenderdagen nadat het Paard is afgenomen/geleverd, Paardenveilingonline daarvan schriftelijk mededeling te doen door het Afleverbewijs te sturen naar info@paardenveilingonline.

5.8       Indien Koper van mening is dat het Paard na de feitelijke levering een (stal)gebrek heeft of anderszins niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan Koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet, in geval van een stalgebrek binnen 7 kalenderdagen en in geval van overige gebreken, binnen 21 kalenderdagen na de Veiling datum de Verkoper daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte heeft gesteld. Koper draagt er zorg voor dat Paardenveilingonline binnen de gestelde termijn een kopie ontvangt van die mededeling.

6.         Eigendomsovergang en herroepingsrecht

6.1       De eigendom van het verkochte Paard gaat over op Koper op het moment van levering/afname mits aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan en de volledige Koopsom en eventueel overige door Koper verschuldigde bedragen door Paardenveilingonline, mede namens Verkoper, zijn ontvangen.

6.2       Indien Koper niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in geval van een online Veiling een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarbinnen deze consument-Koper de Koopovereenkomst zonder opgave van redenen mag ontbinden en het Paard mag retourneren. De bedenktijd vangt aan op de dag nadat de consument-Koper of een door de consument-Koper aangewezen derde die niet de vervoerder is, het Paard heeft ontvangen of waarop het Paard aan de consument-Koper of die derde is afgeleverd.

6.3       Indien de consument-Koper de Koopovereenkomst binnen de bedenktijd wenst te ontbinden, dan dient hij/zij dat uitdrukkelijk en ondubbelzinnig binnen de bedenktijd schriftelijk of elektronisch aan Verkoper te melden onder gelijktijdige of zo spoedig mogelijke teruggave of retourzending van het Paard. Ontbinding van de Koopovereenkomst door de consument-Koper leidt tot ontbinding van alle aanvullende overeenkomsten.

6.4       De teruggave of retour zending van het Paard geschiedt voor rekening en risico van de consument-Koper. Het Paard dient uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de ontbindingsverklaring van de consument-Koper, aan Verkoper te zijn geretourneerd in zoveel mogelijk in dezelfde goede staat waarin het Paard geleverd werd.

6.5       Zodra de Verkoper het Paard retour heeft ontvangen, draagt deze zorg voor terugbetaling van de Koopsom aan de consument-Koper, een en ander in dezelfde valuta waarin het Paard is betaald.

6.6.      Indien de consument-Koper gebruikt maakt van zijn/haar herroepingsrecht voordat het Paard feitelijk is geleverd of indien hij/zij anderszins misbruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor zijn of haar rekening.

7.         Aansprakelijkheid

7.1       Paardenveilingonline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, uit welke hoofde, van welke aard en omvang dan ook, ontstaan door of voortvloeiend uit:

-  door haar verstrekte informatie,

-  wanprestatie van derde(n), waaronder mede verstaan Deelnemer(s),

-  het niet, om welke reden dan ook, kunnen overdragen van geveilde Paarden,

-  omstandigheden voorafgaand, tijdens en/of na afloop van de Veiling en veroorzaakt door of aan personen, zaken en/of Paarden.

7.2       Een eventuele aansprakelijkheid van Paardenveilingonline uit welke hoofde en van welke aard dan ook, is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00. Aanspraken tot schadevergoeding verjaren een jaar na de dag waarop een Deelnemer of een derde bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van Paardenveilingonline daarvoor.

7.8       Deelnemers nemen voor eigen rekening en risico deel aan de Veiling. Er worden door Paardenveilingonline geen verzekeringen afgesloten behoeve van Deelnemers en/of te veilen of geveilde Paarden.  

8.         Toepasselijk recht en geschillen

8.1       De rechtsverhouding tussen Paardenveilingonline en de Deelnemers aan de Veiling alsmede de rechtsverhouding tussen Verkoper en Koper worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

8.2       Indien tijdens de Veiling een geschil ontstaat over de gang van zaken tijdens de Veiling is Paardenveilingonline bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken en bevoegd de Veiling (bij opbod) voort te zetten. Indien Paardenveilingonline een notaris of andere gemachtigde verzoekt over de gang van zaken tijdens de Veiling een oordeel te vellen, zal deze bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen.

8.3       Geschillen, anders dan die aan het oordeel van Paardenveilingonline of de notaris zijn onderworpen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland. De behandeling van de zaak geschiedt in de Nederlandse taal.

9.         Diversen

9.1       Paardenveilingonline is gerechtigd deze Veilingvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van wijzigingen gelden de nieuwe Veilingvoorwaarden met ingang van de eerstvolgende Veiling.

9.2       Indien een bepaling in deze Veilingvoorwaarden nietig of ongeldig zou zijn dan wel worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een nieuwe waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/ongeldige bepaling in acht wordt genomen.

9.3       In geval van afwijkingen tussen vertalingen van deze Veilingvoorwaarden en de Nederlandse tekst van de Veilingvoorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

II       VOORWAARDEN KOPER

10.       Bieden / kopen

10.1     Iedere Deelnemer die zich als bieder c.q. koper registreert, krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor hetgeen op een online Veiling plaatsvindt en voortvloeit uit gebruik van zijn of haar gegevens, gebruikersnaam en wachtwoord.

10.2     Bieden geschieden digitaal. De biedstappen worden per Veiling aangegeven. Het hoogste bod is per Paard aangegeven op de veilingsite van Paardenveilingonline.

10.3     Ieder uitgebracht bod is een onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanbod aan de Verkoper. Bieders worden geacht voor zichzelf te bieden, zij zijn persoonlijk gebonden jegens Paardenveilingonline en (na Gunning) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar bod voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of de bieder verklaart namens een derde te handelen.

10.4     Bieder biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd. Bieder kan zich bij het uitbrengen van een bod bij een Veiling niet beroepen op biedfouten, intoetsfouten, andere vergissingen of technische problemen. 

10.5     Een bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 kalenderdagen na sluiting van de Veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of anderszins niet wordt nagekomen.

11.       Verplichtingen Koper

11.1     Op grond van de Gunning en als gevolg de Koopovereenkomst is Koper verplicht de Koopsom te voldoen. Betaling van de Koopsom dient plaats te vinden naar Paardenveilingonline door overmaking, zonder enige korting, verrekening of opschorting, op het door Paardenveilingonline kenbaar gemaakte bankrekeningnummer, binnen 7 kalenderdagen na datum Gunning.

11.2     Indien Koper de Koopsom niet of niet tijdig betaalt, is Koper in gebreke en is Paardenveilingonline gerechtigd het geveilde en verkochte Paard onmiddellijk, zonder veiling, wederom te verkopen. Het bod van de oorspronkelijke Koper is niet langer geldig. Bij een wederverkoop heeft Koper geen recht op winst of meeropbrengst. Koper is daarentegen gehouden een eventuele mindere opbrengst aan Paardenveilingonline te vergoeden. Paardenveilingonline is bevoegd namens Verkoper en zonder diens instemming de Koopovereenkomst zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

11.3     Koper heeft alsdan geen recht op (schade)vergoeding, maar is gehouden de door Paardenveilingonline geleden schade en kosten, forfaitair bepaald op 10% van het Afslagbedrag, te voldoen. Indien Paardenveilingonline zich genoodzaakt ziet jegens Koper incasso maatregelen te nemen, dan is Koper aansprakelijk voor de daarmee gemoeide (buiten)gerechtelijke kosten met een minimum van € 1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW. Ieder recht ven Koper op verrekening of opschorting, is uitgesloten..

11.4     Als de Koopovereenkomst wordt ontbonden of op andere wijze door Verkoper of Koper wordt aangetast, blijft de Koper jegens Paardenveilingonline de Veilingkosten verschuldigd onverminderd enig ander recht van Paardenveilingonline ter zake, tenzij een consument-Koper gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht.

11.5     Bieder/Koper is aansprakelijk voor alle schade door hem/haarzelf of in zijn/haar risicosfeer veroorzaakt en vrijwaart Paardenveilingonline tegen aanspraken van derden ter zake, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, andere Deelnemers, ongeacht aard en omvang.

 

III      VOORWAARDEN VERKOPER

12.       Inschrijving en betaling

12.1     Door de inschrijving met het Aanmeldformulier, verstrekt Verkoper opdracht aan Paardenveilingonline tot het veilen en het middels Gunning te verkopen van diens Paard(en), waarbij geldt dat uitsluitend door Paardenveilingonline geselecteerde Paarden aan de Veiling kunnen deelnemen.

12.2     Verkoper is direct bij inschrijving inschrijfgeld verschuldigd aan Paardenveilingonline. De hoogte van het inschrijfgeld wordt bij inschrijving bekend gemaakt. Betaling aan Paardenveilingonline geschiedt zonder korting, verrekening, inhouding of opschorting binnen de betalingstermijn als aangegeven in het Aanmeldformulier.

12.3     Nadat Paardenveilingonline het Afleverbewijs heeft ontvangen, zal zij overgaan tot betaling van het door Paardenveilingonline aan Verkoper verschuldigde, eventueel verminderd met het door Verkoper aan Paardenveilingonline verschuldigde.

12.4     Indien op het tijdstip dat Paardenveilingonline het Afleverbewijs heeft ontvangen, Koper en/of Verkoper nog niet heeft voldaan aan alle (betaling-) verplichtingen jegens Paardenveilingonline, zal Paardenveilingonline eerst overgaan tot betaling van het door haar aan Verkoper verschuldigde nadat aan de laatste betalingsverplichting werd voldaan. Verkoper komt geen recht op verrekening toe. 

13.       Selectie

13.1     Verkoper draagt er zorg voor dat aan Paardenveilingonline de juiste informatie wordt verstrekt ten behoeve van de inhoud van de (digitale) catalogus. Verkoper is gehouden de inhoud van de catalogi op juistheid te controleren en Paardenveilingonline uiterlijk 14 kalenderdagen voor de Veiling schriftelijk of elektronisch te informeren omtrent eventuele onjuistheden onder gelijktijdige verstrekking van de juiste gegevens of de vereiste wijzigingen.

13.2     Paardenveilingonline stelt de normen vast en bepaalt de criteria waaraan voor de Veiling te selecteren Paarden dienen te voldoen. Paardenveilingonline of een door Paardenveilingonline aangestelde commissie of jury heeft het recht een Paard zonder naderde motivatie te weigeren, ook indien het Paard reeds eerder voor de Veiling was geselecteerd. Paardenveilingonline is niet gehouden om, op welke grond dan ook, de door Verkoper ter zake gemaakte kosten, uit welke hoofde dan ook, te vergoeden.

13.3     Een ingeschreven Paard dat niet wordt geselecteerd voor deelname aan de Veiling dient onmiddellijk te worden teruggenomen. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Verkoper en Verkoper blijft onverminderd gehouden aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Paardenveilingonline.

13.4     Verkopers blijven verantwoordelijk voor de zorg voor en de toezicht op het Paard/de Paarden, ook na de inschrijving. Paardenveilingonline is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor door Verkoper gemaakte kosten verband houdende met de Inschrijving, selectie en/of zorg en toezicht.

14.       Garanties

14.1     Verkoper garandeert dat de door hem of haar aan te bieden en/of aangeboden Paarden gezond zijn en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze op de Veiling worden aangeboden.

14.2     Verkoper garandeert de juistheid en de volledigheid van de (uitslagen van) onderzoeken van en naar de Paarden. Verkoper vrijwaart Paardenveilingonline voor iedere aanspraak, ongeacht aard en omvang en ongeacht van wie, voor tijdens of na de Veiling ten aanzien van een verkocht Paard gebleken non-conformiteit.

14.3     Verkoper garandeert dat het Paard tijdens de selectieprocedure en de Veiling niet is behandeld met ongeoorloofde middelen en vrij is van verboden stoffen zoals bedoeld op de lijst van de Fédération Equestre Internationale (FEI). Paardenveilingonline is gerechtigd tijdens het selectieproces en voorafgaand aan de Veiling bloed en/of urinemonsters af te nemen voor onderzoek naar verboden stoffen.

14.4     Indien blijkt dat zich in het Paard een verboden stof bevindt of het Paard behandeld is met ongeoorloofde middelen, is Verkoper verplicht het Paard onmiddellijk terug te nemen. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Verkoper en Verkoper blijft onverminderd gehouden aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Paardenveilingonline.

14.5     Verkoper garandeert dat levering en eigendomsoverdracht van het geveilde en verkochte Paard vrij en onbezwaard zal plaats vinden.

14.6     Verkoper vrijwaart Paardenveilingonline voor aanspraken van Koper en/of (een) derde(n) in verband met het niet nakomen van deze garanties door of namens Verkoper of enig andere aanspraak door derden.

14.7     Verkoper is aansprakelijk voor alle schade door hem/haarzelf of in zijn/haar risicosfeer veroorzaakt en vrijwaart Paardenveilingonline tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, andere Deelnemers, ter zake van die schade, ongeacht aard en omvang.

15.       Terugkopen

15.1     Indien op een ter Veiling aangeboden Paard geen bod wordt gedaan, is Verkoper gehouden het Paard terug te kopen tegen het openingsbod. In dat geval wordt het openingsbod aangemerkt als Afslagbedrag. Verkoper is bij terugkoop een vast bedrag aan Veilingkosten verschuldigd aan Paardenveilingonline.

15.2     Een Verkoper die een door hem ter Veiling aangeboden Paard terugkoopt, wordt tevens aangemerkt als Koper.

15.3     In geval van een fysieke Veiling, kan Verkoper voor alle door Verkoper ter Veiling aangeboden Paarden tezamen ten hoogste twee gemachtigden aanmelden die namens Verkoper aan de Veiling deelnemen, ten einde het aangeboden Paard tijdens de Veiling terug te kopen. Aanmelding van een gemachtigde dient plaats te vinden voor aanvang van de Veiling bij Paardenveilingonline door middel van het voorgeschreven formulier. Een gemachtigde handelt tijdens de Veiling voor rekening en risico van Verkoper. Een handeling van een gemachtigde geldt als een handeling van Verkoper.

16.       Na inschrijving niet deelnemen

16.1     Indien een Ingeschreven en geselecteerd Paard niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is onmiddellijk een boete verschuldigd zoals vermeld in het Aanmeldformulier.

16.2     Indien een Ingeschreven Paard volgens Verkoper om gezondheidsredenen niet aan de Veiling kan deelnemen, dient Verkoper dit onverwijld, schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan Paardenveilingonline mee te delen, waarna Paardenveilingonline de aard van de aandoening zal (laten) beoordelen en zal (doen) vaststellen of het Paard wel of niet kan deelnemen aan de Veiling.

16.3     Indien Verkoper aan Paardenveilingonline geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het Paard (tijdig) te (laten) onderzoeken of indien het Paard door Paardenveilingonline dan wel een door Paardenveilingonline aangestelde veterinair is goedgekeurd voor deelname aan de Veiling en desondanks niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper aan Paardenveilingonline een boete verschuldigd zoals vermeld in het Aanmeldformulier. Indien een al dan niet goedgekeurd Paard niet aan de Veiling deelneemt, dient Verkoper de door Paardenveilingonline in dat verband gemaakte (veterinaire) kosten te voldoen, met een minimumbedrag van €1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW.

-/-


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie